Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
REGLEMENT 2024
LEES HET HIER..

REGLEMENT 2024

Wij zijn zeer blij met uw deelname aan onze optocht en heten u van harte welkom. Voor een veilig en ordelijk verloop zijn er een aantal regels, waaraan u zich dient te houden. Dit reglement is 4 jaar geleden veranderd in overleg met de Gemeente Berg en Dal en overige verenigingen en is voor de duidelijkheid bijgevoegd als bijlage bij deze email. Lees deze aandachtig door en hou je aan de beschreven regels van het reglement. Het niet houden aan het reglement kan leiden tot uitsluiting voor de optocht, tijdens de optocht of zelfs tot uitsluiting bij overige verenigingen/stichtingen in dit jaar of volgende jaren.

ALGEMENE REGELS

 • Deelname aan de optocht is alleen toegestaan met een officieel startnummer. Dit startnummer wordt alleen uitgegeven door de organisatie na inschrijving en na ondertekening van het ontvangstbewijs startnummer.
 • Het startnummer moet worden afgehaald op vertoon van een geldig ID (ID kaart, rijbewijs of paspoort). De houder van deze ID moet met de optocht aanwezig zijn en is contactpersoon voor de deelnemende groep richting organisatie. Datum en tijd voor het ophalen van het startnummer wordt door de organisatie aangegeven.
 • Deelnemers met de leeftijd onder de 18 jaar behoren altijd begeleid te worden door iemand met de leeftijd van 20 jaar of ouder.
 • Het startnummer moet duidelijk zichtbaar links en rechts aan de voorzijde van de praalwagen bevestigd worden én links en rechts aan de achterzijde. Er worden per praalwagen dus 4 nummerbordjes uitgereikt. Loopgroepen moeten het startnummer zichtbaar meedragen.
 • Vóór de start moeten de chauffeurs altijd bij de wagens blijven zodat de organisatie mogelijkheid heeft om de wagen te laten verplaatsen.
 • Vertrek van en naar de optochten in de polder (Kekerdom, Leuth, Ooij en Millingen aan de Rijn) gebeurt vanaf een van tevoren opgegeven plaats en onder begeleiding en toezicht van de optochtleiding.
 • Het opstellen van de wagens zo ver als mogelijk aan de rechterkant van de weg. Geef hulpdiensten hiermee de ruimte in geval van nood.
 • Aanwijzingen van politie, boa, brandweer en/of organisatie moeten altijd opgevolgd worden.
 • Laat geen gaten vallen in de optocht en sluit aan op de voorganger. De onderlinge afstand moet ongeveer 15 meter zijn.
 • Reclame binnen de optocht is alleen toegestaan als deze standaard op het trekkende voertuig aanwezig is. Sponsoring van materialen voor de wagens is alleen toegestaan door middel van maximaal 2 A4tjes.
 • De optochtcommissie is gerechtigd inschrijvingen te weigeren die naar haar oordeel niet in de optocht passen of niet voldoen aan de bepalingen van dit reglement.
Watermark

WAGENEISEN EN VEILIGHEID

 • Alle wagens moeten zo stevig gebouwd zijn dat er tijdens de optocht en het transport geen verkeersgevaarlijke situaties kunnen ontstaan door bij voorbeeld verlies van materiaal.
 • Alle wagens moeten zodanig gebouwd zijn dat het zicht van de chauffeur niet beperkt wordt.
 • Alle constructies met bewegende delen moeten tijdens het transport goed vastgezet zijn zodat ze niet los kunnen komen tijdens het rijden.
 • Bewegende delen en aandrijvingen moeten op een stevige en veilige manier worden afgeschermd zodat er geen gevaar is voor deelnemers en toeschouwers.
 • De vaste onderdelen op de wagens mogen, buiten de optocht, niet hoger zijn dan 4 meter. Tijdens de optocht mag de wagen hoger zijn als dit een stevige constructie is. Gebruik van hydraulische systemen of andere technieken is toegestaan.
 • De wagens mogen niet breder zijn dan 3 meter en niet langer zijn dan 12 meter (gemeten zonder dissel).
 • Tijdens de optocht, en met name bij het nemen van bochten, zijn de deelnemers samen met de chauffeur verantwoordelijk voor de veiligheid van de toeschouwers en andermans eigendommen.
 • De wielen en de onderkant van de wagens moeten afgeschermd zijn met een stevige boarding onder de wagen tot maximaal 30 cm boven het straatoppervlak.
 • Bij wagens waarop personen meerijden is het verplicht een reling te hebben van 100 cm vanaf het vloeroppervlak met een tussen reling op 50 cm. Voor wagens met kinderen tot 13 jaar geldt een hoogte van 80 cm met een tussen reling op 40 cm. De reling moet stevig zijn en goed vast staan.
 • Beperk het gebruik van brandbare (bouw)materialen op de wagen. Iedere wagen moet een goedgekeurde poederblusser met een inhoud van 6 kg hebben op een duidelijke bereikbare plaats.
 • Brandbare vloeistoffen moeten worden opgeslagen in goede jerrycans die niet kunnen schuiven, beschadigen of vallen tijdens het rijden. Kachels en open vuur zijn op de wagens verboden.
 • Alle elektrische installaties moeten degelijk en veilig zijn zodat er geen aanrakingsgevaar voor deelnemers en toeschouwers is. Elektriciteitskabels mogen nooit over de grond slepen.
 • Alle trekkende of zelfrijdende voertuigen moeten officieel toegelaten zijn op de openbare weg. Voor auto’s geldt bijvoorbeeld dat deze een geldige APK-keuringsrapport moeten hebben.
 • De Nederlandse wetgeving blijft van toepassing op de deelnemers en de deelnemende voertuigen. Dit betekent o.a. dat voor de motorvoertuigen een W.A.-verzekering moet zijn afgesloten en dat de bestuurder van een tractor, vracht- of personenauto in het bezit moeten zijn van een geldig rijbewijs van desbetreffende categorie. De deelnemers moeten aan hun eigen verzekeringsmaatschappij door geven dat er wordt deelgenomen in de optochten.
 • Deelname aan de optocht is helemaal op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel of schade ontstaan voor, tijdens of na de optocht. De deelnemers moeten zelf voor de juiste verzekeringen zorgen.
 • Wagens die niet aan alle eisen in dit reglement voldoen mogen niet aan de optocht mee doen of moeten de optocht voortijdig verlaten. De organisatie beslist hierover; zonder discussie.
 • Er mogen geen personen op de wagen aanwezig zijn tijdens transport naar en van de optocht.
 • Aan weerszijde bij de voorassen van de wagens moet tenminste één begeleider lopen.
  Deze begeleiders mogen geen alcohol drinken en/of verdovende middelen gebruiken of gebruikt hebben. Het dragen van een geel of oranje reflecterend veiligheidshesje is verplicht voor begeleiders.

ALCOHOLGEBRUIK EN VERDOVENDE MIDDELEN

 • Het openlijk gebruik van alcohol tijdens de carnavalsoptochten dient tot een minimum te worden beperkt. Het meevoeren van alcoholische drank is niet zichtbaar voor toeschouwers.
 • Voor jongeren onder de 18 jaar is het bezit en gebruik van alcohol niet toegestaan.
 • Uitdelen van alcohol aan jongeren beneden 18 jaar is niet toegestaan.
 • Begeleiders van groepen en wagens nuttigen geen alcohol.
 • Bestuurders en begeleiders mogen niet onder invloed van alcohol, verdovende middelen of medicijnen verkeren.
 • In de cabines van de (trekkende)voertuigen mag geen alcohol aanwezig zijn.
 • Overmatig alcoholgebruik wordt niet getolereerd. Personen die duidelijk onder invloed van alcohol verkeren kunnen uit de optocht worden verwijderd of van deelname worden uitgesloten. Dit ter beoordeling van de optochtcommissie.
 • Het gebruik van drugs en verdovende middelen is niet toegestaan.
GEDRAGSREGELS

GEDRAGSREGELS

 • Er mag geen afval op straat worden gegooid. Bewaar dit op de wagen of in de afvalbakken bij het opstelterrein.
 • Er mag niets van de wagens gegooid worden. Het strooien van snoep is alleen toegestaan bij optochten overdag en alleen door de prinsenwagen van de lokale organisatie als deze als laatste in de stoet rijdt en alleen in achterwaartse richting en uitsluitend op het trottoir of op de straat strooit.
 • Het gebruik van niet afbreekbare confetti is niet toegestaan.
 • Er mogen geen (zeden) kwetsende teksten worden getoond of hoorbaar zijn. Ook het dragen van (zeden) kwetsende kleding of vermommingen is niet toegestaan. De organisatie beslist zonder discussie over wat kwetsbaar wordt gevonden.
 • Geen vandalisme en wildplassen.
 • Geen grof of aanstotend taalgebruik naar elkaar, andere deelnemers, toeschouwers en organisatie.
 • Er mogen geen levende dieren deelnemen aan de optochten.
 • Het gebruik van luchthorens, claxons en vergelijkbare attributen zijn niet toegestaan (natuurlijk met uitzondering van noodgevallen).
 • Het is niet toegestaan om projectielen af te schieten of ladingen tot ontploffing te brengen.
 • Het veroorzaken van overlast door stank en/of rook is niet toegestaan.
GELUIDSNIVEAU

GELUIDSNIVEAU

 • De geluidsinstallaties mogen pas ingeschakeld zijn bij het startpunt van de optocht. Bij het opstellen is geen muziek toegestaan.
 • De muziek in de optocht moet een feest (carnaval) karakter hebben.
 • Meer dan 1 subwoofer is niet toegestaan.
 • Geluidsboxen mogen alleen naar binnen zijn gericht en niet naar achteren.
 • Geluidsapparatuur dient zodanig te zijn afgestemd dat het gemiddelde geluidsniveau gemeten in het horizontale vlak van en 3 meter voor de luidsprekers niet hoger is dan 90 dB(A) en 100dB(C). Ervaring leert dat de meeste en zwaarste overtredingen worden gemaakt tegen de dB(C) (bassen).
 • Voor, tijdens en na de optocht worden op verschillende locaties geluidsmetingen uitgevoerd. Bij een overtreding van de maximale norm vindt er onmiddellijk uitsluiting van de overtreder voor de eerstvolgende vijf optochten plaats.
 • Ten minste 2 begeleiders en een persoon op de wagen moeten de gratis app DBmusic (of vergelijkbaar) geïnstalleerd hebben om regelmatig het volume te meten. De apparatuur van de organisatie en gemeente is bepalend.
BELANGRIJK
LEES DIT ARTIKEL AANDACHTIG DOOR!!

VERKLARING VAN DEELNAME

 • De persoon die zijn (digitale) handtekening heeft gezet verklaard contactpersoon te zijn namens zijn groep.
 • Hij/zij verklaart ook de spelregels voor deelname aan de optochten te hebben gelezen.
 • In geval van calamiteiten, niet naleven van de spelregels of andere onregelmatigheden stelt de optochtorganisatie deze contactpersoon op de hoogte.
 • De organisatie maakt deze persoon ook verantwoordelijke en aansprakelijk voor de gedragingen van de betreffende deelnemende groep.
  Eventuele sancties, verbeurdverklaringen(boetes) en kosten van aantoonbaar vandalisme worden verhaald op deze contactpersoon.
 • Met het ondertekenen van deze spelregels verklaart de contactpersoon volledige medewerking te verlenen aan de organisatie, politie, brandweer, boa en gemeente. Ook aan het terugbetalen van opgelegde verbeurdverklaringen aan de organisatie door toedoen van de overtredende deelnemers.