REGLEMENT 2019

Wij zijn zeer blij met uw deelname aan onze optocht en heten u van harte welkom.

Voor een veilig en ordelijk verloop zijn er een aantal regels, waaraan u zich dient te houden.

De regels zijn opgedeeld in een plaatselijk (Rozen-Maôndag), regels specifiek voor alcohol en verkeer en een algemeen deel.

Het algemene deel en de regels specifiek voor alcohol en verkeer is in samenspraak opgesteld en gelijk, voor alle optochten in de gemeenten Groesbeek, Malden, Heumen, Ubbergen en Millingen.

ROZENMAONDAG

Reglementen van de Stichting Rozenmaondag
 • Wagens moeten het startnummer duidelijk zichtbaar aan de voorkant (niet bestuurderskant) en de achterkant bevestigen.
 • Groepen kunnen het startnummer het beste op een bordje meevoeren.
 • Bij het opstellen de aanwijzingen van de medewerker van de Rozen-Maôndag opvolgen.
 • Uw wagen moet verzekerd zijn. U dient hier zelf voor te zorgen.
 • Het strooien van snoepgoed is alleen toegestaan als er “toezichthouders” naast de wagen lopen of als de wielen van de wagen goed afgeschermd zijn.
 • Het gebruik van confetti, serpentines of een ander goed verteerbaar papier is uiteraard toegestaan. Het gooien van hakstro en plastic is echter verboden.
 • Reclame binnen de optocht is slechts toegestaan voor zover deze standaard op het trekkend voertuig aanwezig is.
 • Het is niet mogelijk om de wagens na afloop op de route (Rijksstraatweg) te parkeren. Dit om het straatcarnaval niet te verstoren en de verkeersstroom rondom het centrum niet te verstoppen.

ALCOHOL EN VERKEER

Algemene reglementen m.b.t. alcohol en verkeer
 • geen alcoholgebruik onder de 18 jaar
 • drugsgebruik is op geen enkele manier toegestaan.
 • GEEN alcoholgebruik door chauffeurs. In de cabines van de voertuigen mag geen alcohol aanwezig zijn.
 • het drankgebruik dient voor en tijdens de optocht gematigd te zijn.
 • demonstratief en/of opzichtig drankgebruik dient te worden vermeden.
 • bij wagens en groepen van jongeren (onder 18 jaar) dient bij de organisatie bekend te zijn welke volwassene het aanspreekpunt voor die personen is.
 • kratten met drank en flessen dienen niet zichtbaar te worden meegevoerd.

ALGEMEEN

Algemene reglementen die gedurende de gehele optocht van kracht zijn.
 • Vóór de start dienen de chauffeurs bij de wagens te blijven om zo nodig de wagens te verplaatsen.
 • Het opstellen van de wagens gebeurt zo veel mogelijk rechts van de weg.
 • Aanwijzingen van politie of organisatie dienen onverwijld te worden opgevolgd.
 • Bij de opstelplaats staan afvalbakken. U dient hier zo nodig gebruik van te maken.
 • De vaste onderdelen op de wagens mogen niet hoger zijn als 4 meter. Door hydraulische systemen of andere mechaniek mag tijdens de optocht de hoogte wel hoger zijn.
 • De breedte van de wagens mag maximaal 3 meter zijn en de lengte maximaal 12 meter, maar in ieder geval zodanig dat een haakse bocht zonder gevaar voor publiek of andermans eigendommen te nemen is.
 • De wielen van de wagens dienen bij de niet draaiende as tot 30 centimeter boven het straat oppervlak te zijn afgeschermd.
 • Bij wagens waarop personen worden vervoerd moeten een deugdelijke reling ter beveiliging zijn aangebracht van ten minste 90 centimeter boven het vloeroppervlak van de wagen. Ingeval van kinderen tot 13 jaar geldt een hoogte van 60 centimeter.
 • Constructies met bewegende delen dienen tijdens het transport deugdelijk vastgezet te worden.
 • De wagens dienen van zodanige kwaliteit te zijn en dusdanig te zijn geconstrueerd dat onderweg geen verkeersgevaarlijke situaties ontstaan door bij voorbeeld verlies van materiaal.
 • Alle deelnemende voertuigen dienen bevoegd te zijn om deel te nemen aan het openbaar verkeer. Dit betekent onder meer bij voorbeeld voor auto’s dat zij APK gekeurd moeten zijn.
 • Wagens die niet aan de eisen voldoen of anderszins (verdere) deelname aan de optocht wordt ontzegd dienen direct het parcours te verlaten.
 • U dient er op toe te zien dat er geen elektriciteitskabels over de grond slepen.
 • Er mogen geen artikelen van de wagens worden gegooid, waardoor verkeersgevaarlijke situaties ontstaan. Denk hierbij bij voorbeeld aan blikjes en flesjes.
 • In de optocht mogen geen zeden kwetsende teksten worden meegevoerd. Ook het dragen van zeden kwetsende kleding of vermomming is niet toegestaan.
 • De aanwezigheid van vloeibare brandstoffen (anders dan deugdelijk opgeslagen), ruimte verwarmingstoestellen en open vuur op de wagens zijn niet toegestaan.
 • Indien op een wagen brandgevaarlijke installaties aanwezig zijn moet er een poederblusser met een inhoud van 6 kg op een voor een ieder duidelijke plaats op de wagen worden meegevoerd.
 • Ter voorkoming van onveilige situaties mogen zich uitsluitend tijdens de optocht personen op de wagens bevinden. Ook de politie zal hier verscherpt op toezien en bij constatering van een overtreding optreden.
 • Geluidsapparatuur dient zodanig te zijn afgesteld dat de 80 Dba op een meter voor de luidsprekers niet wordt overschreden. Dit betekent in ieder geval dat het geluid dusdanig beperkt dient te blijven dat het niet tot last van derden wordt.
 • Op klachten over geluidshinder door de organisatie dienen passende maatregelen te worden genomen.
 • De muziek dient een carnavalesk karakter te hebben.
 • Deelname aan de optocht geschiedt geheel op eigen risico. U dient zelf voor een adequate verzekering zorg te dragen. De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel of schade ontstaan voor, tijdens of na de optocht.
 • Chauffeurs dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
 • U dient zorg te dragen voor een vlot verloop van de optocht. Vertragende elementen en/of het laten vallen van gaten in de optocht dient vermeden te worden. De onderlinge afstand dient ongeveer 15 meter te bedragen.
 • Tijdens de optocht dienen de geaccepteerde normen en waarden te worden nageleefd. Wild plassen en grof taalgebruik behoren daar zeker niet toe.
 • Overtreding van de regels kan uitsluiting tot gevolg hebben.
 • Met inachtneming van bovenstaande regels mogen wij verwachten dat jullie, wij en vooral ook het publiek een gezellige en veilige optocht zullen hebben. Wij wensen u veel plezier.